موسسه همراه
گفت‌وگو میان‌رشته‌ای

خانه کوشا

کنجکاوی ما نسبت به صداهای جاری در دیگر عرصه‌های دانش، ناشی از ماموریت اصلی ما یعنی بسط دانش روانکاوی به عرصه‌های متنوع زندگی است. از این‌رو، کنجکاوی‌مان را تبدیل کرده‌ایم به رویکرد بینارشته‌ای، و گشودگی به همفکری و همکاری با سایر عرصه‌های علوم اجتماعی و انسانی. خانه کوشا فضایی است برای شنیدن صداهای متنوع. ما روان‌درمان‌گرها امیدوار هستیم شنونده تجربه‌های سایر رویکردهای علوم اجتماعی و انسانی باشیم که در حول زندگی فردی و اجتماعی شکل گرفته‌اند.

درباره خانه کوشا

این گمان نظرورزانه را نمی‌شود نادیده گرفت که روانکاوی ایران با وجود ریشه‌های آن تا حدودی در فضایی بسته رشد کرده است و به ارتباط بازتر با سایر رشته‌های دانشگاهی نیاز دارد. هر چند روابطی بین برخی چهره‌های برجسته‌ی جامعه‌ی روانکاوی و متخصصان علوم انسانی وجود دارد، اما آن‌چه امروز روان‌کاوی را در محیط ایرانی می‌نماید ایده‌ها و شیوه‌هایی دارای کاربست بالینی، با خوانشی انفرادی و در فضایی درون‌روانی و گسسته از پویایی‌های اجتماعی- فرهنگی است. خصمانگی بین
جامعه‌شناسی و روان‌شناسی که انگار یک روند تقریبا جهانی است در اینجا نیز وجود داشته است.

جامعه‌شناسی و علوم‌انسانی در ایران هر چند گرفتار مشکلاتی است و حتی نقدهای درونی فراوانی در مورد نازایی و نابسندگی آن موجود است، اما شک نیست که هم به علت ماهیت و هم به دلیل دست‌کم برخورداری از یک گرایش میدان‌گرایانه و مردم‌مدار در درک و تبیین مسائل ایران از روانکاوی پیش است. روانکاوی پس از به آفتاب افکنده شدن بسیاری مسائل پیش‌تر در پرده مانده دیگر نمی‌تواند خود را برکنار از فرهنگ و جامعه در ایران بداند.

خانه کوشا جایی برای میزبانی از اهل فرهنگ، و ادبیات و اصحاب اندیشه و علوم اجتماعی و انسانی است. دریچه ای گشوده به افق هایی کمتر دربرگرفته شده.

رویدادهای کنونی