موسسه همراه

اعتیاد از آن‌چه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است

دکتر مرجان شکرانی در طول رشد، کودک به ناامیدی و پریشانی درونی خود، با جستجوی کسی یا چیزی پاسخ می‌دهد که حس انسجام و سرزندگی را در وی به همراه دارد. اگر نیازهای عاطفی کودک به طور مداوم برآورده نشود، فرد رضایت، شادی، امنیت، آسودگی، انسجام خود و سرزندگی را از راه‌های جایگزین جستجو می‌کند. […]