موسسه همراه
مسئولیت‌پذیری اجتماعی

تامین زندگی بهتر برای همگان

مسئولیت اجتماعی همراه برای حمایت، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان به‌ویژه در دسترسی به امکان آموزشی و استفاده از فرآورده‌های فرهنگی است.

ما در همراه باور داریم که ایجاد فرصت‌های برابر و ارائه امکانات لازم برای رشد و توسعه، و ایجاد امکان زندگی بهتر برای دیگران، همه‌ی ما را به سوی یک زندگی بهتر هدایت می‌کند. هرچند که برابری فرصت‌ها همیشه ممکن نیست، اما با گسترش و تلاش برای ایجاد فرصت‌های بهتر، حتی به‌صورت محدود، ما به افراد در راه پیشرفت و رشد کمک می‌کنیم. از زیست گروهی و اجتماعی ما، به سوی سلامت روان، از طریق حمایت، آموزش و توسعه برای جهانی بهتر و عادلانه‌تر.

از تمامی افرادی که در این مسیر یاری‌رسان ما بوده، و خواهند بود، سپاسگزاریم. موسسه‌هایی را برای کمک، و‌ فرصت‌هایی را برای کار داوطلبانه و ایفای مسولیت اجتماعی معرفی خواهیم کرد.

پیشنهاد های همراه

این مؤسسات را برای حمایت توصیه می کنیم