موسسه همراه

کیستی ما

آموزش و ساختن

ما یک موسسه روان‌درمانی-آموزشی روانکاوانه هستیم. همراه بنا شده تا فضایی برای گسترش کاربست دانش روانکاوی از حیطه های فردی به حوزه های گروهی و سازمانی باشد. چشم‌انداز ما بسط دانش روانکاوی به عرصه‌های متنوع زندگی است و در این مسیر «آموزش و آموختن» را از اصول ضروری حرکت به سوی این چشم‌انداز می‌دانیم.

کیستی ما

ما یک موسسه روان‌درمانی-آموزشی روانکاوانه هستیم که در عرصه‌‌های فردی، گروهی و سازمانی فعالیت می‌کنیم. مجموعه ما زیر نظر استاد هادی رحیمی دانش و با مدیریت دکتر مهتاب معتمد بنا شده تا فضایی برای هم‌فکری و هم‌افزایی دانش روان‌درمانی روانکاوانه باشد. چشم‌انداز ما بسط دانش روان‌درمانی روانکاوانه به عرصه‌های متنوع زندگی است و در این مسیر «آموزش و آموختن» را از اصول ضروری حرکت به سوی این چشم‌انداز می‌دانیم.
همراه در سال ۱۴۰۱ تاسیس گردیده است. ورود همراه به عرصه‌ی موسساتی که خدمات درمانی، و یا آموزشی در حیطه‌ی دانش روان‌کاوی عرضه می‌کنند پاسخ به یک نیاز و برای پرکردن یک شکاف آموزشی- خدماتی بود. همراه قرار بوده، هست و خواهد بود تا برای گسترش کاربست دانش و نظریه‌ی روانکاوی از حوزه‌های فردی به حیطه‌ها‌ی گروهی و سازمانی در ایران همت کند. برگزاری دوره‌‌های آموزشی دو ساله‌ی تربیت گروه‌درمانگر روانکاوانه، برگزاری اولین کنفرانس روابط گروهی در ایران در تابستان ۱۴۰۲، و آغاز آموزش نیروی انسانی برای کاربست روانکاوی در سازمان‌ها و ارائه‌ی خدمات به سازمان‌های علاقه‌مند گوشه‌ای از تلاش برای تحقق رویایی است که ایجاد فرهنگی تازه در روابط گروهی، کار تیمی و فرهنگ سازمانی زنده‌ و پویا را نوید خواهد داد.

هیأت مدیره:

دکتر مهتاب معتمد

مدیرعامل

مدیر دپارتمان گروه

روان‌‌درمانگر روانکاوانه‌ی فرد، گروه و سازمان

جناب هادی رحیمی‌دانش

رییس هیات مدیره

مشاور ارشد دپارتمان‌ها و مدیر دپارتمان سازمان

روانکاو (IPA)، و مشاور و روان‌شناس سازمانی، گروه درمانگر روانکاوی گروه

دکتر امیر حسین جلالی ندوشن

عضو هیات مدیره

مدیر دپارتمان فرد

روان‌‌پزشک، روان‌‌درمانگر روانکاوانه‌ی فرد و گروه 

گردانندگان وگسلو (واحد آموزشی- پژوهشی دپارتمان سازمان)

دکتر فرانه غفاری حسینی

روان‌‌پزشک، روان‌‌درمانگر روانکاوانه‌ی فرد و گروه 

دکتر پردیس رجایی

روان‌‌پزشک، روان‌‌درمانگر روانکاوانه‌ی فرد و گروه