موسسه همراه

اعضای همراه

موسس

دکتر مهتاب معتمد

دکترای روان شناسی‌بالینی

موسس

استاد هادی رحیمی دانش

روانکاو و عضو جامعه روانکاوی بین الملل IPA
عضو انجمن روانکاوی سوئد
سوپروایزر و روان‌درمانگر تحلیلی فردی و گروهی